Til NTNUs hovedside

Teknologi, marked og identitet                                                    INNLEGG
Ansvarlige: Runar Døving og Sigrid Damman


Arbeidsgruppen vil diskutere forholdet mellom teknologi, marked og identitet. I takt med vår tids teknologiske og sosiale endringer hevder mange at det skjer en omfattende homogenisering og kvantifisering på det kulturelle plan. Samtidig mener man å se en økende grad av kommodifisering. Tegn og identiteter gjøres til sammenlignbare ting, som blir skapt og brukt innenfor ulike varedannelser i en stadig mer "global" virkelighet.
På den annen side pekes det på tendenser til diversifisering og singularisering: Ettersom ting og tegn, så vel som egenskaper og identiteter løsrives fra bestemte kontekster, fremstår de også i nye, mer varierte former, og blir produsert på stadig mer komplekse måter.

Hvordan påvirker disse tilsynelatende motsatte prosessene våre perspektiver på forholdet mellom produksjon og bruk, aktør og redskap, handling og kontekst? Innebærer utviklingen av et høyteknologisk, globalt integrert forbrukersamfunn at vi innordner oss under nye ideologier og erfaringsstrukturer, eller henger vi igjen i de semittiske religioners forståelse av arbeid, handel og kommers?

Vi vil presentere innlegg innenfor produksjons- og identitetsskapningsprosesser som utspiller seg i globale felt, på bakgrunn av empirisk materiale som varierer fra forbruksvarehandel og konsumpraksiser, til personalutvikling, branding og identitetspolitikk, til subjektivitetsdebattene knyttet til ny genetikk og bioteknologi.

 

 

 

 Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 16.05.2006