Til NTNUs hovedside

RITUALER OG REDSKAPER                                                                         INNLEGG
Ansvarlig: Jan K. Simonsen og Kjersti Larsen

Ritualer er en sosial form som mennesker benytter i det å skape sin verden - de er del av hva Bryan Pfaffenberger kaller 'sociotechnical systems' og som refererer seg til aktiviteter som oppstår i sammenhengen mellom teknikker og materiell kultur og sosial form. Teknologi og dermed redskaper, forstås i denne sammenheng som materielle manifestasjoner av de ulike måter kvinner og menn velger for å definere og videreføre sin livsverden på. Spørsmålet er likevel hvorvidt det er samfunn og sosial form som legger føringer på redskapsbruk og teknologisk innovasjon slik bla. Pfaffenberger hevder, eller om det snarere er tilgjengelige redskaper og teknologi som former samfunn og dets kosmologi. En mer dagligdags forståelse av teknologi vektlegger nemlig nettopp nødvendighet og behov som grunnlag for teknologisk innovasjon og utvikling. Med en slik forståelse ekskluderes det magisk-religiøse felt; også et felt hvorigjennom mennesker bearbeider og kontrollerer naturen. Dermed ignoreres den sentrale rolle nettopp ritualer og rituelle institusjoner har når det gjelder koordinering og organisering av arbeid og samfunnsmessig reproduksjon i alle dens dimensjoner.

Når det gjelder ritualer og konstituering av rituelt rom er redskapsbruk sentralt, dvs. aktivisering av ulike former for teknologi det være seg språk, kroppslig bevegelse, dans, remedier og ulike typer materielle objekter. Mennesker konstruerer sine sosiale livsverdener gjennom aktivisering av tilgjengelige sosiale og materielle resurser og former, men deres aktiviteter modifiserer samtidig de samme sosiale former, selv de man bestreber seg på å videreføre. I denne forbindelse kan det være interessant å trekke inn Bruce Kapferers begrep 'ritual virtuality' for å begripe hvordan for eksempel ritualer faktisk skaper virkelighet - som del av et 'sosioteknisk system'. Rituell virtualitet er ment som en kontrast til perspektiver som ser ritualer først og fremst som modeller av eller for virkeligheten og dermed alltid ser etter ritualenes kraft annensteds hen og dermed utenfor ritualene. I følge Kapferer er det nødvendig for vår forståelse av andres livsverdener og de praksiser og teknologier som inngår, at vi faktisk lokaliserer ritualenes potensial innenfor det rom utførelsen først og fremst finner sted. Det er i denne sammenheng at en diskusjon om ritualer og redskaper og deres forbindelse til samfunn og sosial og kulturell endring, har betydning. I denne sammenheng er det derfor viktig å spørre om det ikke er kultur heller enn natur som definerer behov og nødvendighet.

Det er med utgangspunkt i problematikkene reist over at vi inviterer til en generell diskusjon om sammenhenger mellom ritualer og teknologi; mellom ritualer og redskaper. Kapferers begreper om rituell virtualitet, virtuelle praksiser, og rituelle dynamikker gjør oss i stand til kritisk å diskutere og å utdype de roller som Pfaffenberger påpeker ritualer har i sosiotekniske systemer, det være seg ritualers prominente rolle i å koordinere arbeidskraft, bruk av ritualer og magi for å kontrollere produksjonsprosesser, gjenstanders rolle i konstituering av rituelle rom, eller "teknologiske dramaer".

Vi tar sikte på innlegg på ca. 20 minutter med 10 min diskusjon etter hvert innlegg. Abstracts på maks. 1 side sendes til kjersti.larsen@khm.uio.no og jan.ketil.simonsen@svt.ntnu.no innen 1. april.


Litteratur:

Handelman, Don (2004) "Introduction: Why Ritual in Its Own Right? How so?", Social Analysis, Volume 48, No. 2:1-32.

Kapferer, Bruce (2002) "Outside All Reason: Magic, Sorcery and Epistemology in Anthropology", Social Analysis, Volume 46, No. 3.

Kapferer, (Bruce (2002) "Sorcery, Modernity and the Constitutive Imaginary: Hybridising Continuities" in Kapferer, Bruce (ed.)
Beyond Rationalities: Rethinking Magic, Witchcraft and Sorcery, New York: Berghahn Books

Kapferer, Bruce (2004) "Ritual Dynamics and Virtual Practice: Beyond Representation and Meaning", Social Analysis, Volume 48, No. 2.

Pfaffenberger, Bryan (1992) "Social Anthropology of Technology", Annual Review of Anthropology, Vol. 21:491-516.

 

 

 

 

 Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 10.02.2006