Til NTNUs hovedside

”Petroleumsantropologi”
Ansvarlig: Gunnar M. Lamvik og Vidar Hepsø

Kan bruk av IKT løsninger påvirke tillitsbygging i multi-kulturelle team?
Geir Golden Sæther, SINTEF

Globaliseringsprosesser innen olje- og annen industri har ført til en drastisk økning i verdensom-spennende kryss-kulturell samhandling. Utstrakt bruk av IKT løsninger som videokonferanse og overføring av store datamengder muliggjør samhandling uavhengig av geografisk lokalitet. Innen olje- og gass industri blir IKT løsninger brukt til å støtte lokale bore- og produksjonssted med ekspertstøtte fra sentre i ulike land. Kan en tiltagende bruk av IKT løsninger ha effekt på tillitsbygging i multi-kulturelle team?

I min nylig avleverte hovedfagsavhandling Spillet om Tillit har jeg argumentert for kulturelle forskjeller i hva som fungerer som garantist for tillit i sosiale relasjoner mellom Europeere og Venezuelanske ansatte på et oljeraffineri i Venezuela. Sammenhengen mellom formelle systemers virkemåte og behov for uformell tillitskapende aktivitet ble fokusert. Om de formelle institusjoner i et samfunn fungerer slik de var tiltenkt (sterk stat) er det ikke like stort behov for tillitskapende aktivitet for å få andre formelle systemer til å fungere som tiltenkt. I den grad institusjonene ikke fungerer som tiltenkt (svak stat) svekkes deres evne til å fungere som garantist for tillit i sosiale relasjoner (Anthony Giddens). Tillit i sosiale relasjoner må da garanteres på alternative måter.

En alternativ mulighet som vektlegges er utstrakt bruk av relasjonsbygging med dertil forventninger om akseptert oppførsel; ”et spill om tillit”. Evne til å skape makteffekter (Latour) blir da sentralt. Organisasjonsmodeller blir i avhandlingen sett på som et formalisert system med ønsket sammensetning av sosiale relasjoner. Et viktig argument i avhandlingen er at institusjoner i Venezuela er svakere enn tilsvarende institusjoner i Europa. Dette fører til at det i Venezuela er et større behov for tillitskapende uformell aktivitet for at de formelle systemene skal fungere som tiltenkt – også organisasjonsmodeller.

Hovedfagsstudiet har vist at selv langvarig kryss-kulturell samhandling ansikt til ansikt kan innebære utfordringer knyttet til etablering og vedlikehold av tillit i sosiale relasjoner. IKT løsninger forandrer måten å kommunisere på ved at kommunikasjon via kroppsspråk og annen tillitskapende uformell aktivitet forandres: Noen aspekter ved uformell kommunikasjon vil reduseres (ute av syne) mens andre aspekter vil bli fremhevet (midt i kameraet) og dermed bli forsterket. Det er lett å anta at bruk av IKT løsninger vil øke utfordringene som er skissert i Spillet om Tillit. Vil dette imidlertid være tilfelle? Redusert mulighet til å bruke kroppsspråk kan også føre til at mistolkning/misforståelse av en aktørs handling/kommunikasjon reduseres og på denne måten bidra positivt til tillitsbygging i multi-kulturelle team. Her trengs det mer forskning.

 
”Å gjøre en forskjell, eller?”
Ragna M.L. Ervik, Aker Kværner Consultants AS

Det er en del prosjekter eller virksomheter som setter større spor enn andre når det gjelder nasjonens økonomi og identitetsbygging. Er ”verdien” i disse virksomhetene stor, blir også fortellingene og mytene mange. Sjøfart var i sin tid en viktig faktor for Norge, det samme var anleggvirksomhet for å bygge veier, jernbanelinjer og vannkraftanlegg. De siste tiårene er det i oljeindustrien vi finner historiene om pionerene, heltene og nyskaperne. Det er ofte menns historier som er blitt fortalt og mitt ønske med dette prosjektet var å få tak i noen av kvinnenes historier.

Min studie handlet om kvinnene på Ekofisk. Den første kvinnen begynte i fast offshorerotasjon på Ekofiskfeltet i 1978. Hun var sykepleier. Installasjonene på Ekofisk er der av en bestemt grunn, å utvinne olje og gassressurser, mens de som utgjør plattformsamfunnene er der for å gjøre en jobb. Derfor blir yrkesidentitet så sentral.  Man finner kvinner i en god del jobber, både i de som er tekniske og nær kjernevirksomheten offshore og i det som regnes som støttefunksjoner. Identiteten er jobbrelatert. De ulike jobbene har egenskaper som gjør at de kan klassifiseres som å ha feminine eller maskuline trekk. Kvinner er situasjonsbestemmende, det vil si at de har påvirkning på det sosiale miljø og på forholdet til det romlige. Med kvinner offshore blir større deler av plattformene ”på scenen”- områder. Til tross for at kvinner utgjør en liten del av offshorearbeidsstokken er de likevel med på å redefinere rom. Kvinner gjør kanskje også noe med sikkerheten – fordi de må bruke verktøy isteden for rå muskelkraft for å greie jobbene og det er blitt hevdet at de er mer villige til å følge prosedyrene.


En fortolkende og holistisk tilnærming til sikkerhet
Kristin Mauseth Vikland, NTNU Samfunnsforskning as, Studio Apertura.
kristin@apertura.ntnu.no

Tradisjonelle sikkerhetsoppfattninger vektlegger ofte et individperspektiv eller forstår hendelser som et resultat av lineære, mekaniske årsakskjeder. Grunnmodellen for analyse av sikkerhetskritisk atferd (Pentagonmodellen) er et alternativ til denne tankegangen og kan ses som en videreutvikling av MTO (Menneske, Teknologi, Organisasjon) tankegangen, som er mye brukt i petroleumsnærningen. Pentagonmodellen legger til rette for en tilnærming til sikkerhetskritisk atferd og hendelser med utgangspunkt i fem dimensjoner: organisering/regelverk, teknologi/drift, verdier/holdninger/kompetanse, relasjoner/nettverk og arbeidsprosesser. Modellen har et organisasjonsperspektiv, som tar utgangspunkt i at hendelser kan forstås som et resultat av individers fortolkningsprosesser i forhold til den organisatoriske – og oppgavemessige virkeligheten de befinner seg i. Dette perspektivet forstår sikkerhet som et systemavhengig fenomen hvor individers atferd i vesentlig grad påvirkes av organisasjonsmessige forhold. Modellen legger vekt på at sikkerhet i de fleste tilfeller er et spørsmål om samhandling. Som en konsekvens av dette fokuseres det på hva som foregår mellom individer og hvordan individers atferd har konsekvenser for andre, både direkte og indirekte. I tillegg finner samhandling og individuell atferd sted i en kontekst der fysiske, strukturelle, teknologiske, relasjonelle og kulturelle faktorer har betydning for sikkerheten.

Pentagonmodellen er benyttet i flere prosjekter, både som metode og analyseverktøy. I dette innlegget presenteres materiale fra en av den mest alvorlige hendelsene på Norsk Sokkel, gasslekkasjen på Snorre A plattformen 28.11.2004.

Between Transparency and Borders. The Practice of Operation-Support (OPS) Rooms
Berit Moltu, NTNU, Departement of Crosscultural Studies/SINTEF Technology and Society (Smartere sammen), Trondheim.

This study shows the difference in practice between five different OPS-rooms in an oil company. The operation support unit is supposed to support interaction between on- and offshore in oil industry, or so called Integrated Operations between these. Recent practice has established special OPS-rooms to do operation and maintenance work more feasible between the land based operation unit and the platform operations offshore. In this study an Actor Network Theory approach is being used inspired by Bruno Latour (1987, 1994) as one of the central producers of Techno science. The OPS-rooms are seen as a chain of network between different physical rooms, different ICT-solutions, different organizational and managerial models. This actant-network is supposed to support and create new ways of working based on real-time data, online communication and across geographically distance. This opens up for a transparency in solutions e.g. to open up frozen borders between different departments, different disciplines, technologies and ideas of what a room is to be in the efforts of establishing new ways of working. The variety and processes of practice was studied by interviewing more than 40 persons working in or outside these rooms both on and offshore, in addition to participative observation in all five rooms. This study shows the different struggles and translations it is to establish new ways of working practice.
 

 

 

 

 

 Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert: 05.05.2006