Bli Abonnent!

Skriv for oss!

Nyheter

Siste nummer

Utgaver

Artikler

Bestilling

Om Oss

Kontakt Oss

Lenker

Normal stil    
Økt lesbarhet
 
- Bladkongen.no - Psykologisk Institutt NTNU - Masterforeningen i Psykologi -
- Psykologistudentenes linjeforening NTNU - Tidsskriftet Impuls ved UIO -
 
Siste nummer:

Vil du bidra til Psykologisk Tidsskrift?

En av mange måter å gjøre dette på er å skrive en bokanmeldelse for oss, vi har en liste over bøker som vi har tilgjengelig på vårt kontor ved Psykologisk Institutt NTNU. Alle disse bøkene er viktige tekster som vi ønsker oss anmeldelser av. Bøkene kan enten hentes på kontoret, eller de kan sendes mot at mottager betaler porto. Når du har skrevet bokanmeldelsen blir boken din!

Mer om hva slags bidrag vi mottar på kontaktsiden.

Vår bokliste i alfabetisk rekkefølge:


Asbjørnsen, G.(2012). Lev godt med din alder. Om de naturlige aldersforandringene. Cappelen Damm.
Sidetall: 176

Beck, J. S. (2009). Udfordringer i kognitiv terapi - Hvad gør man, når standardmetodene ikke virker? Akademisk Forlag.
Sidetall: 349

Befring, E. & Moen B.E. (2011). Ungdom, læring og forebygging. Cappelen Damm AS.
Sidetall: 222

Bo, K. A., Guldager, J. & Zeeberg, B. (2008). Udsatte børn - Et helhetsperspektiv. Akademisk Forlag.
Sidetall: 292

Brenna, L. R. (2012) Min annerledeshet, min styrke. Cappelen Damm.
Sidetall: 222

Bruland Vråle, G. (2009). Møte med det selvmordstruede mennesket. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 176

Bråten, I. (2007). Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – Teori og praksis. Cappelen akademisk forlag.
Sidetall: 285

Bråten, S. (2013). Roots and Collapse of Empathy. John Benjamins Publishing Company.
Sidetall: 246

Bråten, S. (2007). Dialogens speil – I barnets og språkets utvikling. Abstrakt forlag.
Sidetall: 368

Bäärnhielm, S., Scarpinati Rosso, M. & Pattyi, L. (2010). Kultur, kontekst og psykopatologi. Norsk Psykologiforening.
Sidetall: 78

Chadwick, P. (2009). Personbasert kognitiv terapi ved psykoser. Tapir Akademisk Forag.
Sidetall: 231

Crafoord, C. (2000). På lång sikt. Fem fallstudier av tidlig personlighetsstørning i långtidspsykoterapi. Natur och kultur.
Sidetall: 343

Dalsgaard Axelsen, E. & Hartmann, E. (2008). Veier til forandring - Virksomme faktorer i psykoterapi. Cappelen Akademisk Forlag.
Sidetall: 162

Danbolt, L.A., Engedal, L. G., Stifoss-Hanssen, H., Hestad, K., Lien, L. (2014). Religionspsykologi. Gyldendal Norsk Forlag.
Sidetall: 391

Drugli, M. B. (2008). Atferdsvansker hos barn - Evidensbasert kunnskap og praksis. Cappelen Akademisk Forlag.
Sidetall: 144

Drugli, M. B. & Onsøien, R. (2010). Vanskelige foreldresamtaler - Gode dialoger. Cappelen akademisk forlag.
Sidetall: 146

Dyregrov, A. (2008). Beredskapsplan for skolen. Fagbokforlaget.
Sidetall: 105

Dyregrov, K. & Dyregrov, A. (2007). Sosial nettverksstøtte ved brå død – Hvordan kan vi hjelpe? Fagbokforlaget.
Sidetall: 268

Espedal, G. (2010). Ros - Om anerkjennende ledelse og hvordan skape verdsettende arbeidsmiljø. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 212

Flyvbjerg, B. (2009). Samfundsvidenkap som virker. Akademisk forlag.
Sidetall: 208

Fossland, T. & Thorsen, K. (2010). Livshistorier i teori og praksis.
Sidetall: 206

Freud, S. (2007). Bruddstykke av en hysterianalyse. Cappelens upopulære skrifter.
Sidetall: 148

Galtung, R. (2010). Fullt lys og stummende mørke. Cappelen Damm.
Sidetall: 278

Gruda Skard, Å. (2009). Ungene våre. Gyldendal akademisk forlag.
Sidetall: 233

Hart, S. & Schwartz, R. (2009). Fra interaksjon til relasjon -Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy. Gyldendal akademisk forlag.
Sidetall: 250

Heberlein, A. (2012). Et godt liv. Cappelen Damm.
Sidetall: 212

Heede, T. (2010). Klinisk Børnepsykologi - Praksis i et socialt og relationelt perspektiv. Akademisk forlag.
Sidetall: 186

Helgeland, A. (2008). Aktør i eget liv. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.
Sidetall: 168

Helmen Borge, A. I. (2010). Resiliens - Risiko og sunn utvikling. Gyldendal akademisk forlag.
Sidetall: 170

Hertz, S. (2008). Børne- og ungdomspsykiatri - Nye perspektiver og uanede muligheder. Akademisk Forlag.
Sidetall: 357

Holden, B. & Finstad, J. (2010). Atferdsavtaler - Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd. Gyldendal Akademisk forlag.
Sidetall: 207

Jacobsen, J. R. T. (2004). Dom på overføring til tvunget psykisk helsevern. Fagbokforlaget.
Sidetall: 337

Johansen, K. S., Ludvigsen, K. L. & Nielsen, H. (red.) (2009). Hverdagspraksis i socialt arbejde. Akademisk Forlag.
Sidetall: 240

Jordahl, H. & Repål, A. (2009). Mestring av psykolser - psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø. Fagbokforlaget.
Sidetall: 252

Kalikstad, B. & Lund Aaserud, S. (2009). Barn og medisiner. Cappelen Damm.
Sidetall: 242

Kjønstad, G. (2011). Lik meg - Roman om karriere, kjærlighet og gestaltterapi. Lulu Forlag.
Sidetall: 169

Klempe, H. (2008). Fra opplysning til eksperiment – Om psykologiens oppkomst fra Wolff til Wundt. Fagbokforlaget.
Sidetall: 222

Kvale,G., Havik, O. E., Heirvang, E. R., Tangen, T., Haugland, B. S. M.(2013). Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling?
Sidetall: 195

Ingnes, E.K. & Kleive, H. (2009).I møte med unge overgripere. Gyldendal akademisk forlag.
Sidetall: 133

Kolstad, A. (2011) Fra kritikk til karriere. Om universitetet og de intellektuelle. Fidus Forlag.
Sidetall: 231

Kolstad, A. & Kogstad R. (2011). Psykologisering av sosiale problemer. Medikalisering av psykiske lidelser. Alpha Forlag.
Sidetall: 215

Kringlen, E. (2007). Norsk psykiatri gjennom tidene. Damm forlag.
Sidetall: 538

Litsfeldt, L. E. (2010). Diabetes - nei takk. Cappelen Damm.
Sidetall: 153

Løvlie Schibbye, A. L. (2009). Relasjoner -Et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi. Universitetsforlaget.
Sidetall: 407

Lyngås, L. (2010). Hvite steiner - En personlig beretning om å finne sin indre kraft. Cappelen Damm.
Sidetall: 292

Madsen, O. J. (2010). Den terapeutiske kultur. Universitetsforlaget.
Sidetall: 205

Mamen, M. (2007). Forkælede børn – En guide for forældre og pædagoger. Cappelen Damm.
Sidetall: 180

Moen,G.L.(2012). Barns møte med psykisk lidelse - en datters histore. Gyldendal akademisk forlag.
Sidetall: 152

Nafstad, H. E. (red.), Blakar, R. M. (red.), Vetlesen, A. J., Klemsdal, L., Anderssen, N., Dundas, I., Ekeland, T. J. & Rand-Hendriksen, K. (2009). Fellesskap og individualisme. Gyldendal Akademisk.
Sidetall: 161

Nergård, J. I. (2006). Den levende erfaring – En studie i samisk kunnskapstradisjon. Cappelen akademisk forlag.
Sidetall: 270

Nyqvist, M. (2009). Når barnet har lagt seg. Cappelen Damm.
Sidetall: 192

Rasborg, L. (2009). Sunde børns problemer. Akademisk Forlag.
Sidetall: 137

Rasmussen, B. (2012). Fra en utbrent til en annen. Cappelen Damm.
Sidetall: 172

Roos, I. (2010). Energityver i familien, i relasjoner og på jobben. Cappelen Damm.
Sidetall: 236

Rønnestad, M. H. & von der Lippe, A. (2011). Det kliniske intervjuet (Bind 1). Gyldendal akademisk forlag.
Sidetall: 303

Rønnestad, M. H. & von der Lippe, A. (2011). Det kliniske intervjuet - Praksis med ulike klientgrupper (Bind 2). Gyldendal akademisk forlag.
Sidetall: 356

Røthing, Å. & Bang Svendsen, S. H. (2009). Seksualitet i skolen. Cappelen Akademisk Forlag.
Sidetall: 295

Saksvik, P. Ø.(red.)(2011). Arbeids- og organisasjonspsykologi. Cappelen Damm Akademisk Forlag.
Sidetall: 473

Saksvik, P. Ø. & Nytrø, K. (red.)(2009). Klinisk Organisasjonspsykologi. Cappelen Akademisk Forlag.
Sidetall: 382

Sandtrak, P. (2009). Mr Tourette og jeg. Cappelen Damm.
Sidetall: 426

Ulvehøj, G. (2008). Våre ti intelligenser. Fabgbokforlaget.
Sidetall: 160

Waal, B. (2005). Kjære hjelper. Fagbokforlaget.
Sidetall: 200

Øia, T. (2013) Ungdom, rus og marginalisering. Cappelen Damm AS.
Sidetall: 248

Aare, T. F., Bugge, P. & Juklestad, S. I. (2009). Psykiatri for helsefag. Fagbokforlaget.
Sidetall: 254

Aarseth, H. (2011). Moderne familieliv - Den likestilte familiens motivasjonsformer. Cappelen Damm AS.
Sidetall: 256